Wij zijn verhuisd! Het nieuwe adres is varenschut 11, helmond

Algemene Voorwaarden

Quispel Motoren levert aan consumenten en aan bedrijven of retailers die de artikelen ook voor de wederverkoop mogen gebruiken.

Betalingstermijn
Mocht u kiezen voor betaling vooruit of IDEAL en de betaling is niet goed verlopen, dan reserveren wij uw bestelling tot 7 dagen na de bestellingdatum. Mochten wij dan niets meer van u vernomen hebben en geen betaling ontvangen dan annuleren wij uw bestelling. Uiteraard kunt u na deze periode de bestelling weer opnieuw plaatsen.

Artikel 1 Toepasselijkheid

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “product” of “producten”: de door Quispel Motoren aangeboden of geleverde zaken;
 • “dienst” of “diensten”: door Quispel Motoren geleverde diensten, zoals after sales service;
 • “klant”: de (potentiële) afnemer van de producten en/of diensten van Quispel Motoren;
 • “consument”: een klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • “zakelijke klant”: een klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Quispel Motoren.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van Quispel Motoren zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de klant zijn onherroepelijk.
 • Een overeenkomst tussen Quispel Motoren en de klant komt tot stand nadat de klant alle door BMW Motorenshop gevraagde gegevens heeft verstrekt en Quispel Motoren de opdracht heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven e-mail adres.
 • Onjuistheden in de orderbevestiging van Quispel Motoren dienen binnen 7 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Quispel Motoren te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de klant daaraan gebonden is.

Artikel 3 Informatie en conformiteit

 • Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website van Quispel Motoren opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Quispel Motoren niet.

Artikel 4 Prijzen

 • De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor vervoer, BTW, en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van Quispel Motoren vermeld.
 • De op de website van Quispel Motoren vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 5 Levertijd

 • Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra Quispel Motoren de door de klant verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Quispel Motoren niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
 • Een consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Quispel Motoren niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Quispel Motoren is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 7 Overmacht

 • Indien Quispel Motoren door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 • Onder overmacht zijn mede te verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door Quispel Motoren onvoorziene problemen bij productie of transport en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Quispel Motoren zijn ingeschakeld.

Artikel 8 Garantie en reclame

 • Quispel Motoren staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten en diensten in overeenstemming met wat de afnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten en in overeenstemming met de voorwaarden van de bij het product behorende fabrieksgarantie. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in een door Quispel Motoren geleverd product of dienst als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal zij het product in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie (laten) herstellen of geheel of gedeeltelijk vervangen.
 • De garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie en uitsluitend op vertoon van de originele factuur van Quispel Motoren.
 • Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig gebruik, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quispel Motoren. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is Quispel Motoren niet aansprakelijk.
 • De klant dient de geleverde producten en diensten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering Meteen gemeld te worden.
 • De klant dient eventuele klachten over de producten of diensten binnen bekwame tijd na ontdekking bij Quispel Motoren in te dienen. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van 5 dagen nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.
 • Indien de klant reclameert is hij verplicht Quispel Motoren de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De klant is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Quispel Motoren te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
 • Retourzending aan Quispel Motoren van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Quispel Motoren, met opgave van het door Quispel Motoren toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van Quispel Motoren beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. Quispel Motoren behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. Quispel Motoren zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Quispel Motoren.
 • De klant dient eventuele onjuistheden in facturen van Quispel Motoren binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Quispel Motoren mede te delen, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
 • Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
 • Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 • Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • Buiten het bepaalde in Artikel 8 heeft de klant geen enkele aanspraak op Quispel Motoren wegens gebreken in of met betrekking tot de door Quispel Motoren geleverde producten of diensten.
 • Quispel Motoren is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Quispel Motoren.
 • Alle op de website(s) van Quispel Motoren gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Quispel Motoren te leveren producten of diensten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is Quispel Motoren niet aansprakelijk.
 • In alle gevallen waarin Quispel Motoren gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten of diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Quispel Motoren, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 • Iedere vordering op Quispel Motoren, tenzij deze door Quispel Motoren is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 • Deze aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 • Quispel Motoren behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de klant zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
 • Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Quispel Motoren gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

Artikel 11 Betaling

 • Betaling van de producten dient vóór levering te geschieden en uitsluitend op de door Quispel Motoren aangegeven wijze.

Artikel 12 Herroepingrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het herroepingrecht geldt voor al onze producten.
Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Uitsluiting herroepingrecht
Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 13 Slotbepalingen

 • De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Quispel Motoren en de klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 • De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Quispel Motoren is gevestigd.
 • Op alle overeenkomsten die door Quispel Motoren worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980), van toepassing.
 • Alle geschillen tussen Quispel Motoren en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Quispel Motoren, versie 01-2012

error: Content is protected !!